Χημεία

chemistry

Όργανα, Εξαρτήματα, Πλήρη Πειράματα για:
-Σύστημα Γυάλινου Μανδία
-Ηλεκτροχημείας
-Φωτομετρία και Φασματοσκοπία
-Χρωματογραφία και Ηλεκτροφόρηση
-Φυσικοχημεία
-Προπαρασκευαστική χημεία
-Βιομηχανική χημεία