• Ηλεκτρικός Έλεγχος & Ασφάλεια

  DRYS industrie

  Ο έλεγχος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων έχει πρώτιστο σκοπό την ασφάλεια των ανθρώπων και την προστασία των συσκευών σε περίπτωση σφάλματος. Επίσης, μέσω των προληπτικών συντηρήσεων, παρέχει τη δυνατότητα πρόληψης σφαλμάτων, που συνήθως κοστίζουν ακριβά.
 • Ισχύς & Ενέργεια

  Drys Power Analyzer

  Οι μετρήσεις ισχύος είναι ένα σημαντικό στοιχείο για τον καθορισμό της επιτυχίας και της μακρόχρονης αποδοτικότητας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Επίσης, η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας είναι τρόπος οικονομίας. Μετρώντας τακτικά τις διάφορες παραμέτρους των καταναλώσεων, διαπιστώνεται η κατάσταση μίας μικρής ή μεγάλης εγκατάστασης.


 • Παλμογράφοι & Καταγραφικά

  Drys recorders

  Η παρακολούθηση, ανάλυση, συλλογή, καταγραφή και επεξεργασία τιμών μεγεθών αποτελεί διαχρονική τεχνική στους τομείς της έρευνας, της ανάπτυξης αλλά και στην αντιμετώπιση προβλημάτων. Οι ανάγκες ποικίλουν σε ότι αφορά το πλήθος και τη φύση των παρακολουθουμένων μεγεθών, τη διακριτικότητά τους αλλά και τον τρόπο αποτύπωσης των τιμών τους.

 • Εντοπισμός σφαλμάτων καλωδίων

  DRYS Cable Fault

  Τα σφάλματα των καλωδίων προκαλούν διακοπές τροφοδότησης, οι οποίες κοστίζουν τόσο στον καταναλωτή όσο και στον πάροχο. Για αυτό η άμεση αποκατάσταση τους είναι μείζονος σημασίας. Έτσι απαιτείται ο γρήγορος και λεπτομερής εντοπισμός τους, ώστε να μειωθεί ο χρόνος και οι εργασίες για την αποκατάστασής τους.


 • Έλεγχος και δοκιμή καλωδίων

  DRYS Diagnosis

  Οι δοκιμές στα καλώδια γίνονται για να ελαχιστοποιηθεί η περίπτωση εκδήλωση βλάβης, αλλά και για να ελεγχθεί η καλή τους κατάσταση τόσο κατά την αρχική παραλαβή τους, όσο και μετά την επισκευή τους. Επίσης, μπορεί να ελεγχθεί το κατά πόσο μπορούν να ανταπεξέλθουν σε μελλοντική χρήση. • Όδευση και ταυτοποίηση καλωδίων

  DRYS tracing

  Ακόμη και μία απλή εκσκαφή απαιτεί την εξέταση του εδάφους, ώστε να αποφευχθούν ζημιές, που μπορούν να στοιχίσουν ακόμα και την ανθρώπινη ζωή. Πλήθος τεχνολογιών και εφαρμογών υλοποιούνται για την ανίχνευση και την εύρεσης της πορείας των καλωδίων αλλά και των σωλήνων. Επίσης, καινοτομίες εξασφαλίζουν την ασφαλή και σίγουρη ταυτοποίησή τους.


 • Έλεγχος και Δοκιμή Μετασχηματιστών

  Drys transformerΟι μετασχηματιστές είναι ένα εκ των σημαντικοτέρων στοιχείων των ηλεκτρικών δικτύων. Ανυψώνουν ή υποβιβάζουν την τάση ή το ρεύμα σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα, μεταφέροντας ηλεκτρική ενέργεια διαμέσου επαγωγικά συνδεμένων ηλεκτρικών αγωγών. H ελαχιστοποίηση των απωλειών τους και η απρόσκοπη λειτουργία τους είναι κρίσιμα στοιχεία αποδοτικότητας ενός δικτύου.

 • Έλεγχος και Δοκιμή Υποσταθμών

  DRYS SubstationΟι υποσταθμοί είναι το κέντρο ενός ηλεκτρικού συστήματος. Διακόπτες, ηλεκτρονόμοι, μετασχηματιστές μετρήσεων κ.ά. επιτηρούν την λειτουργία του και εκτελούν όλες τις απαραίτητες ενέργειες προστασίας του. Η σωστή και ομαλή λειτουργία τους είναι κρίσιμη για την αποφυγή αλυσιδωτών καταστρεπτικών συνεπειών στο ΣΗΕ.